مدیران اوراش

سیدعلی میرزایی

مدیر عامل/عضو هیئت مدیره

مرتضی مرادی

مدیر تولید و توسعه/رئیس هیئت مدیره

محمد ارشدطهرانی

مدیر بازرگانی/نائب رئیس هیئت مدیره

احسان مصباح

مشاور توسعه محصول و بازار

هادی اسماعیلی

مدیر آموزش

سایه حسن زاده

مدیر فروش

سمانه یغما

مدیر پشتیبانی